Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

Páté projektové setkání

 

 

Pátý Meziregionální tematický workshop projektu LINDANET byl věnovaný prezentaci akčních plánů.

 

Pátý meziregionální workshop projektu LINDANET, původně plánovaný v regionu Galicie (Španělsko) pod vedením galicijské vlády – Generálního ředitelství pro kvalitu životního prostředí a změnu klimatu, se v důsledku pandemické situace COVID-19 uskutečnil ve virtuálním formátu ve dnech 23. a 24. listopadu 2021 se zaměřením na prezentaci Akčních plánů.


První den (23. listopadu 2021) bylo věnováno prezentaci kontaminované oblasti v regionu Galicie a také zhodnocení postupu společných studií připravovaných v rámci projektu LINDANET.


Po přivítání panem Sagrario Pérez Castellanos, generálním ředitelem pro kvalitu životního prostředí, udržitelnost a změnu klimatu v Xunta de Galicia, byla tedy představena první část související s historií lindanu v regionu Galicie se zaměřením na oblast O Porriño. V tomto ohledu, aby partneři získali obecný přehled, bylo sdíleno vysvětlující video, na kterém byly sekvenčním přístupem podrobně popsány různé fáze problémů s lindanem, od jeho vzniku na počátku 40. let až po nejnovější opatření, která jsou dnes realizována.


Během další části workshopu prezentovalo 6 odborníků zkušenosti související s lindanem z různých oblastí. Proběhli tři prezentace poradenských společností (EPTISA, APPLUS a GEOCISA), které vypracovaly řadu analýz a studií na znečištěných místech. Dále pak prezentace od Hydrologické konfederace Miño-Sil a univerzit v A Coruña (UDC) a v Santiagu de Compostela (USC), které se vyjádřily ke svým poznatkům, zkušenostem a doporučením.


Po těchto příspěvcích byl organizován kulatý stůl, kde různí specialisté a partneři projektu diskutovali a sdíleli své názory na problémy a možná řešení problémů spojených s lindanem. V tomto ohledu byla biologická řešení odhalena jako jedna z nejúspěšnějších a cenově dostupných opatření pro řešení znečištění způsobeného lindanem, stejně jako další řešení, která byla implementována jinými regiony (jako v případě oblasti Sabiñánigo v Aragonu-Španělsku).


Ve druhé části tohoto dne nastal čas na zhodnocení postupu v přípravě společných studií připravovaných v rámci projektu LINDANET, konkrétně „Směrnice pro přípravu Regionálních Akčních Plánů“, prezentované Johnem Vijgenem, „Situace výzkumu sanace HCH v EU“ od Luise Salvatelly z University of Saragossa, Španělsko a „Doporučení pro zdraví a bezpečnost“, kterou provedla Alicia Sánchez ze SARGA.


Druhý den (24. listopadu 2021) byl věnován konzultaci Akčních plánů jednotlivých regionů zapojených do projektu. Tyto plány obsahují akce spojené s projektem a jsou přímých výstupem z meziregionálního procesu učení a musí být schváleny Společným sekretariátem programu INTERREG EUROPE před koncem první fáze realizace projektu (31. ledna 2022). Akční plán je schválen příslušnými partnery projektu odpovědnými za daný legislativní instrument. Uvádí základní informace, jako je popis akcí, zúčastněné strany, časový rámec, náklady a zdroje financování. Akce, které mají být implementovány v rámci Akčního plánu, jsou základem pro fázi 2 monitorování projektu LINDANET.


Po prezentaci vedoucího partnera projektu (vlády Aragonie) k nejdůležitějším aspektům, které musí plány splňovat, aby mohly být schváleny programem, byly tyto dokumenty prezentovány různými partnery projektu.


Na 5. zasedání ITW byly představeny série akčních plánů, konkrétně: Aragonský akční plán (Aragonie, Španělsko), Akční plán pro oblast O Porriño (Galicie, Španělsko), Akční plán pro region Sasko Anhaltsko (Německo), Akční plán pro Jihočeský kraj (ČeskáRepublika), Akční plán pro Slezské vojvodství (Polsko) a Akční plán pro region Latium – lokalita národního zájmu (SNI) „Povodí řeky Sacco“ (Itálie).


Elena Cano z aragonské vlády a John Vijgen (IHPA) poskytli zpětnou vazbu ke každému z akčních plánů předložených partnery projektu s řadou doporučení, aby se zvýšila pravděpodobnost, že budou schváleny programem.


Po takovém bloku týkajícím se Akčních plánů vedoucí partneři přistoupili k aktualizaci průběhu projektu a monitorování, přičemž zdůraznili nejdůležitější aspekty, které je třeba řešit v následujících měsících realizace projektu.


Nakonec byly shrnuty nejdůležitější závěry dvou pracovních dnů 5. meziregionálního tematického workshopu a partneři byli vyzváni, aby pokračovali v práci na řešení problému znečištění lindanem v rámci přístupu spolupráce.