Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

 

 

ADAPTRegion

 

Crossborder Network for Climate Adaptation AT-CZ

 

 

 

O projektu

 

Projekt se věnuje jedné ze současných stěžejních priorit obcí i dalších institucí pro nadcházející období a tou je adaptace na změny klimatu. Na české straně stále vládne poměrně velká neznalost, setrvačnost, ale i řada mýtů a nedůvěry např. k pasivním budovám, využívání šedé vody apod. Samosprávy a veřejné instituce připravují nové investice, aniž by v investičním zadání dostatečně silně zohlednily požadavek hospodaření s vodou, s energiemi atd. s cílem snižovat provozní náklady a snižovat vliv investic třeba na tzv. tepelný ostrov města. Na rakouské straně je situace lepší, ale menší příhraniční obce také nemají dostatečnou kapacitu formulovat investiční zadání tak, aby kromě funkčních a nákladových kritérií, požadovaly po projektantovi řešit zároveň minimalizaci provozních nákladů a celkového vlivu nové investice na změny klimatu. Instituce také narážejí na nedostatek kapacit, nedostatečnou odbornost pracovníků a podcenění faktu, že požadavek na nízkou energetickou náročnost, provozní náklady i adaptační schopnost připravovaných investic musí být formulovány už na počátku investorského zadání. Podobná výchozí situace a prostorová blízkost v programovém regionu skrývají v sobě možnost učení se od sebe navzájem, vzájemně se posilovat a díky spolupráci projektových partnerů rozvíjet a realizovat přeshraniční, propojující a novou nabídku v podobě dlouhodobé podpory obcí a dalších institucí při adaptaci na změnu klimatu. Cílem projektu a realizace společných aktivit partnerů je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené. Společně se zástupci obcí bude vyvinut kurz, který přispěje k realizaci adaptačních opatření v regionu.

 

Za účelem zvýšení počtu realizací adaptačních opatření nabídnou projektoví partneři konzultace min. 21 obcím. Podpora bude poskytována od samotných příprav investičních projektů až po realizaci (adaptace nových budov i rekonstrukce stávajících, management vody a energií apod.). Putovní výstava nebo práce se školami přispějí ke zvyšování povědomí v obcích a vzdělávacích zařízeních. V rámci projektu bude založena přeshraniční otevřená síť ADAPTRegionu, která dlouhodobě propojí nejen projektové partnery, ale i další obce a další organizace za účelem přeshraniční výměny, přenosu znalostí a spolupráce v oblasti úspor energií. Nedílnou součástí projektu je i práce s veřejností a ta bude do projektu zapojena například formou možného hlasováním v „Přeshraniční Adapterra Awards“, kde budou projekty představeny a oceněny. Poznatky a výsledky projektu budou odborné i laické veřejnosti prezentovány také na akcích a na webových stránkách.

 

 

Oficiální stránky projektu: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz210_adaptregion-at_cz