Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již 22 let s Vámi!

 

 

LINDANET

 

European Network of Lindane waste affected regions working together towards a greener environment

 

 

 

 

O projektu

 

Hlavním cílem projektu LINDANET je vytvořit síť evropských regionů zasažených ekologickou zátěží z produkce či používání perzistentních organických polutantů, konkrétně látky lindanu. Zapojené regiony budou mimo jiné usilovat o zlepšení podmínek na legislativní úrovni skrze přenos osvědčených zkušeností a příkladů dobré praxe ze zahraničí.

Lindan byl pesticid široce produkovaný během druhé poloviny 20. století v Evropě a ve světě. Produkce Lindanu generovala obrovské množství vysoce znečišťujících organ-chlorovaných sloučenin (HCH isomery a další), které vykazují vysokou perzistenci, vysokou toxicitu a karcinogenní, bio-kumulativní a endokrinní disruptorové vlastnosti. Například několik izomerů HCH je zahrnuto do seznamu perzistentních organických znečišťujících látek (POPs) Stockholmské úmluvy.

Produkce a používání Lindanu bylo sice v roce 2007 zakázáno nařízením EU, ale znečištění související s Lindanem stále představuje velmi vysoké riziko pro lidské zdraví a evropské životní prostředí a pro obyvatelstvo a politické představitele je stále docela neznámým problémem.

 

Záměrem projektu LINDANET je postupovat směrem ke zlepšení znalostí a řešení tohoto problému, počínaje regionálním hlediskem až po evropskou úroveň.

 

 

Za tímto účelem si projekt stanovil následující obecné cíle:

 

 • vytvořit síť evropských regionů postižených kontaminací lindanem a dalšími POP látkami,
 • vytvořit akční plán zaměřený na řešení problému v každém regionu,
 • vyměňovat si zkušenosti a znalosti napříč zainteresovanými regiony, a tím přispět k řešení kontaminace pocházející z odpadů z výroby a produkce těchto látek,
 • zapojit do řešení dané problematiky skupiny zainteresovaných subjektů a osob
 • přispívat do platformy Policy Learning Platform programu Interreg Europe pro přenos znalostí a informací i do dalších evropských regionů, které se přímo nepodílejí na implementaci projektu,
 • zvýšit povědomí veřejnosti o znečištění HCH a dalších souvisejících problémech s kontaminací odvozených od POPs a zastaralých pesticidů

 

 

 

Projektoví partneři podílející se na implementaci:

 

 • Government of Aragon (Španělsko) - vedoucí partner
 • Government of Galicia - General Directorate of Environmental Quality and Climate Change (Španělsko)
 • Regionální rozvojová agentura jižních Čech - RERA a.s. (Česká republika)
 • State office for contaminated sites, Saxony-Anhalt (Německo)
 • Central Mining Institute - GIG (Polsko)
 • Experimental Zooprofilactic Institute of Lazio and Toscana M. Aleandri - IZSLT (Itálie)

 

 

 

 

Oficiální webové stránky projektu:

www.interreg.eu/lindanet

 

 

 

Aktuality