Regionální rozvojová agentura jižních Čech Již od roku 1999 s Vámi!

 

Turistický rozvoj atraktivit v Bavorsko-Českém příhraničí

 


Číslo projektu: Architektouren BYCZ01-019

Projekt je spolufinancován z Programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021 - 2027

 

 

Pro bavorsko-české příhraničí obecně, ale zejména pro šumavské podhůří, je charakteristická venkovská struktura, která vzhledem k chráněným územím neumožňuje výrazné osídlení průmyslem a většími obchodními podniky. Cílem projektu je posílit česko-bavorské příhraničí z hlediska cestovního ruchu a vytvořit z něj společnou volnočasovou a zážitkovou oblast, a to zhodnocením stávajících kulturních a krajinných atraktivit, které ještě nejsou tak známé, ale také vytvořením nových turistických a architektonických atraktivit v oblasti mezi partnerskými městy Freyung a Vimperk. V roce 2023 oslaví města Freyung a Vimperk 20. výročí svého partnerství, a proto chtějí turisticky oživit někdejší spojení, například i setkáním odsunutých obyvatel a jejich potomků. Budou vytvořeny nové turistické atraktivity ve Vimperku a Freyungu, a to obnovou bývalých pivovarských teras ve Vimperku a postavením rozhledny ve Freyungu jako atraktivních výchozích bodů pro turistické zkvalitnění šumavského podhůří mimo klasické dopravní a turistické trasy. To bude přínosem pro turistickou nabídku příhraničního regionu, místní hotelnictví a gastronomii, ale také pro historické vazby odsunutých. Díky společné propagaci těchto atraktivit a památek pak region navštíví více turistů. Výsledkem je přidaná hodnota cestovního ruchu a vytváření ekonomické hodnoty v přeshraniční venkovské oblasti. Z tohoto vývoje by měl těžit dosud hospodářsky slabý příhraniční region. 


Cílem projektu je také zvýšit turistickou hodnotu dosud nepříliš známých kulturních a krajinných zajímavostí u Zlaté stezky v bavorsko-českém příhraničí mezi partnerskými městy Freyung a Vimperk. Tím se také vytváří ekonomická přidaná hodnota v decentralizovaných místech na venkově. V přeshraničním etapovém průvodci pro pěší a cyklisty budou památky uvedeny včetně základních informací a propojeny po etapách. Ve Freyungu a Vimperku vzniknou nové budovy s atraktivní architekturou nebo budou zrekonstruovány stávající budovy jako atraktivní výchozí body či cíle. V příhraniční oblasti tak vzniknou další turistické atrakce. Společný marketing těchto nových návštěvnických lákadel i stávajících památek bude novým impulsem pro přeshraniční cestovní ruch.


Tento projekt bude mít vícero pozitivních dopadů na bavorskou i českou část programového území. Především denní turistika a turistika na jednu noc se jednoznačně pozitivně projeví na obou stranách hranice. Projekt obohatí nabídku pěší a cyklistické turistiky na obou stranách. Z toho bude mít prospěch hotelnictví a stravování, ale i další podniky. Dvacetileté partnerství měst mezi Freyungem a Vimperkem bude oživeno díky novým nabídkám a turistickým cílům. Základem pro vznik partnerských měst byla setkání odsunutých obyvatel z Vimperka, kteří se scházeli ve Freyungu. Projekt tak jedinečným způsobem spojuje kulturně-historické a přírodní prvky, zdůrazňuje společnou identitu a povědomí místních obyvatel a vytváří tak i turistický přínos a přidanou hodnotu. Přínos pro bavorskou a českou část programového území spočívá v cestovním ruchu, a tím i v hospodářském rozvoji příhraničního venkova. Za inovativní prvek v přístupu k projektu lze považovat komplexní přístup k propojení stávajících a nových kulturních a krajinných atraktivit, začlenění pamětníků do výběru turistických etap, jakož i reflexi přeshraničního přírodního dědictví jako samostatné nehmotné atraktivity v trasování.

 

Výstupy projektu:

• Hlavními výstupy projetu bude revitalizace historických pivovarských teras ve Vimperku a vybudování vyhlídkové věže v rekreační oblasti Geyersberg ve Freyungu.
• Dále bude v rámci projektu připravena přeshraniční etapová turistická trasa, která bude popsána ve společném přeshraničním průvodci, a to jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Vydána bude také přehledová mapa. Trasa bude součástí interaktivního mobilního průvodce. Nová trasa bude samozřejmě také proznačena přímo v terénu.
• Také budou zorganizovány školní výměny se školními zážitkovými dny na Pivovarských terasách ve Vimperku a na rozhledně ve Freyungu a společné pěší výlety po atraktivitách regionu.
• Široká veřejnosti bude hojně informována o investicích a dalších výstupech projektu, aby byla podpořena jejich přenositelnost a udržitelnost. Informace budou předávány jak online formou, tak i ve fyzické podobě, například formou letáků.
• Dále budou uspořádány akce pro veřejnost. Proběhnou dva festivaly česko-bavorského přátelství, na každé straně hranice jeden. Proběhnou také vícedenní putování mezi městy Freyung a Vimperk.
• V rámci projektu rovněž vznikne strategický dokument, a to koncepce rozvoje cestovního ruchu měst Freyung a Vimperk, a společný marketing této oblasti.